.

Akcja Katolicka

Historia Akcji Katolickiej

W okresie międzywojennym Akcja Katolicka była w Polsce liczną i aktywną organizacją katolików świeckich. Po wojnie Akcja Katolicka została rozwiązana a jej obiekty upaństwowiono.

W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej i zwrócił się do polskich biskupów z apelem:

 „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

Główne cele Akcji Katolickiej:

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy
z hierarchią Kościoła.

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi".

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego
i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła,
a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu
z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym.

Powołanie do apostolstwa otrzymaliśmy bowiem wszyscy na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania.

Struktury Akcji Katolickiej tworzą:

1) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

2) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,

3) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Najważniejsze założenia statutowe Akcji Katolickiej

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.

Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku.

Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej, nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych. Członkowie Akcji Katolickiej mogą należeć do partii lub organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła.

 

Opiekun: ks. Sylwester Gaweł

Spotkania: w każdy I czwartek miesiąca

Kalendarz Liturgiczny

Facebook